Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN
 ”LANDSBYERNE I DANMARK”
Udskriv Vedtægter
§ 1: NAVN

 

Foreningens navn er: ”LANDSBYERNE I DANMARK” (L.I.D.)

 

§ 2: FORMÅL

 

”Landsbyerne i Danmark” er en folkelig landsforening, som støtter det arbejde, der gennem samarbejde mellem landsbysamfundenes beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle landsbysamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

 

§ 3: MEDLEMMER

 

Foreningen kan som medlemmer optage enkeltpersoner og foreninger, organisationer, institutioner og lignende, som har tilknytning til landsbysamfundene.

 

§ 4: GENERALFORSAMLINGEN

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udløbet af april måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget til drøftelse, og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand (ulige år)
  7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer.
  10.  Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og modtaget af formanden senest 3 uger før mødets afholdelse.

 

Dagsorden med bilag og rettidigt fremkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På generalforsamlingen har hvert foreningsmedlem 3 stemmer og har ret til at lade sig repræsentere ved én eller to personer.

Enkeltmedlemmer har 1 stemme.

 

Medlemmer, der trods påkrav ikke inden generalforsamlingen har betalt deres kontingent, har ikke stemmeret på mødet.

 

Gæster, inviteret af bestyrelsen, har ret til at overvære generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt, og ingen kan repræsentere mere end én medlemsforening.

 

§ 5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag.

 

Indkaldelse sker som bestemt i § 4 til afholdelse senest 8 uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 6: BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen består af formanden og yderligere 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen , således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden – i ulige år.

 

I tilfælde af, at formanden afgår i utide, tiltræder næstformanden som formand til nærmeste ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vælges ny formand, der sidder til nærmeste ulige år.

Valg af suppleanter sker for 1 år ad gangen , idet suppleanterne vælges som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker skriftligt, medmindre der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved skriftlig afstemning er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt den indeholder stemmeafgivning på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser at besætte.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

 

§ 7: ØKONOMI

 

De til foreningens arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved et kontingent fra medlemmerne samt ved offentlige og private tilskud m.v.

 

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

 

§ 8: TEGNING OG HÆFTELSE

 

Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.Bestyrelsen kan meddele prokura – enkel eller kollektiv.

 

Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

 

§ 9: EKSKLUSION

 

Såfremt et medlem handler til skade for foreningen eller på grov eller gentagen vismodarbejder foreningens formål og arbejde kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på en generalforsamling, og forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

 

Medlemmer, der trods påkrav herom, ikke indbetaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

 

§10: VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

 

§11: OPLØSNING

 

Til vedtagelse af et forslag om foreningens opløsning kræves vedtagelse på et plenarmøde, hvor mindst ¾ af foreningens medlemmer er repræsenteret og mindst ¾ af de repræsenterede stemmer for beslutningen.

 

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men forslaget om opløsning opnår den fornødne majoritet på ¾ af de repræsenterede stemmer, påhviler det bestyrelsen hurtigst muligt og med sædvanligt varsel at indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget, uanset antallet af fremmødte, vil kunne vedtages med almindeligstemmeflerhed.

 

I forbindelse med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde, at midlerne kun kan anvendes til aktivitet i overensstemmelse med foreningens formål.

 

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling, den 28. april 2001 i Middelfart.

 

sign. Sonja Nim     sign. Niels H. Carlsen     sign. Carsten Abild

 

sign. Ole Lindholdt   sign. Børge Pedersen    sign Bent Frigaard Rasmussen

 

sign. Hans Christensen